สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพักเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพักเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพักเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
————————————————————–

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพักเสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์