โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดยุคดิจิทัลกับสินค้าเกษตร

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดยุคดิจิทัลกับสินค้าเกษตร


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดยุคดิจิทัลกับสินค้าเกษตร
——————————————————–

  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.
    งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดยุคดิจิทัลกับสินค้าเกษตร(ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา) โดยประธานในพิธี นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริทรัพยากรให้เกียรติกล่าวเปิดพิธี
    การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อ.สัญญา บรรเทิงใจมาบรรยายในหัวข้อ “ตลาดออนไลน์ ทางเลือก หรือ ทางรอด” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วย คณะครู สถานประกอบการนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ข่าว : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : นายวีรยุทธ บุญชาลี