โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนแผนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอน Google app”

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนแผนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอน Google app”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนแผนการเรียนรู้
และสร้างสื่อการเรียนการสอน Google app”
———————————————————–

  • เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรม    เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนแผนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอน Google app” โดย   ประธานในพิธี นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้            ซึ่ง วษท.บุรีรัมย์ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ในการจัดการศึกษาตามกระบวนการ PLC : Professionnal Learning Community เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    อินเทอร์เน็ตและสื่อสารข้อมูล ให้กับบุคลากรภายใน วิทยาลัยฯ ได้รับทราบข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
    โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์