วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวทำกิจกรรม และสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

      ปิดความเห็น บน วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวทำกิจกรรม และสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
———————————————————

  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้าแถวทำกิจกรรมและสวดมนต์ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในตอนเช้า ในการนี้ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมได้ให้โอวาทในเรื่องต่างๆ เช่น กฏระเบียนในการเข้าแถวตอนเช้า เรื่องการทำความเคารพ รู้จักในเรื่องของมารยาทและให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล