โครงการอบรมพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)
————————————————————-

  • วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ซึ่งโครงการนี้ร่วมกับกรมปศุสัตว์และได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโดยร่วมมือกับแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กำหนดการฝึกอบรมจำนวน รวมทั้งหมด ๔ รุ่นๆละ ๕๐ ราย โดยอาสาปศุสัตว์ผ่านการคัดเลือกที่เข้ารับการอบรมผ่านการประชาคมและรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบล ตามหลักเกณฑ์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล กำหนดฝึกอบรมรุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์