ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

      ปิดความเห็น บน ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
—————————————————————————-