พิธีปิด การอบรมพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)

      ปิดความเห็น บน พิธีปิด การอบรมพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีปิด การอบรมพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม)
————————————————————

  • วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด การอบรมพนักงานผสมเทียม(อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ซึ่งโครงการนี้ร่วมกับกรมปศุสัตว์และได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ดำเนินการจัดประชุมฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโดยร่วมมือกับแผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นรุ่นที่ ๓ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยผู้ที่เข้าร่วมการเป็นอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมโดยผ่านการประชาคมและรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบล ตามหลักเกณฑ์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล กำหนดฝึกอบรมรุ่นที่ ๑๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้. มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน ๕๐ ราย