การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
—————————————————————————-

  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดการอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะครูทุกท่าน ซึ่งในการนี้ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.