โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
—————————————————————

  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา จากนั้นท่านรองผู้อำนวยการได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและให้ความรู้ในเรื่องของการออกฝึกงานและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานประกอบการ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
นายดุลทัศน์ กมล