โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
——————————————————————————–

  • เมื่อระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2562 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562โดยมีวัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพเข้าใจและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ อกท.
    2. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพได้รับการพัฒนาภาวการณ์เป็นผู้นำ บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ในการปฏิบัติงานกิจกรรม อกท. ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการ
    3. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพสามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนและดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของ อกท. 
    การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์