โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
—————————————————-

  • วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา (งานพยาบาล) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกชั้นปี เพื่อเป็นการคัดกรอง ลดความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล 
งานประชาสัมพันธ์