โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัมนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

      ปิดความเห็น บน โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัมนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัมนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
(Project Based Learning : PBL)
สาขาประมง
————————————————————————————————

Download (PDF, Unknown)