เผยแพร่งานวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน เผยแพร่งานวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

Download (PDF, Unknown)