ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ

      ปิดความเห็น บน ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ
———————————————————————————–

  • ท่านผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทำการต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ เพื่อมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่422/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทั้งสองวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ อาคารโดม 80 ปีเกษตรบุรีรัมย์