เผยแพร่งานวิจัย นายวิทยา พลศรี : ต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)