เผยแพร่ผลงานวิจัย : นายวิทยา พลศรี : การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อกท.) หน่วยบุรีรัมย์

Download (PDF, Unknown)