เผยแพร่ผลงานวิจัย : นายธนพนธ์ ธิสงค์ : การศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรณีศึกษา วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีบุรีรัมย์

Download (PDF, Unknown)