เกี่ยวกับเว็บนี้

ที่นี่อาจเป็นที่ ๆ ดีที่จะแนะนำตัวคุณเองและเว็บไซต์ของคุณหรือไว้ใส่เครดิตบางอย่าง

นาย กฤษดา  ดีด้วยชาติ

หัวหน้าแผนก

 

 

 

 

นาย ชนาธิวัฒ  ซารัมย์

รองหัวหน้าแผนก

นาย บุญส่ง  ดำเอี่ยมดี

เจ้าหน้าที่/ครูพิเศษสอน

นางสาวนุจรี ธรรมิกชน

พนักงานราชการ/ครู

 

 

 

นายนิติกรแสงจิรัมย์

ครูพิเศษสอน

 

 

 

นาย

 

 

 

 

 

นาย