Get Adobe Flash player

การศึกษาดูงานนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลเกษตร ที่สยามคูโบต้า

DSCF2484 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. และ ปวช. จำนวน 105 คน ทัศนศึกษาดูงานที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) โดยจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ได้แก่ สาขางานช่างกลเกษตร และสาขางานยานยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 สาขาวิชาช่างกลเกษตร เพื่อให้เกิดแนวคิดในการเรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนและอาชีพ ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนักเรียน นักศึกษาในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนำนักเรียน นักศึกษาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ งานฟาร์ม องค์กรและแหล่งเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างกลเกษตร ฝ่ายวิชาการและ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานเพิ่มความรู้และประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน นักศึกษา จากที่ได้เห็นความสำเร็จของสถานประกอบการ

3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาชีพและการประกอบอาชีพ

 

DSCF2497 DSCF2505
 DSCF2553  DSCF2522
 DSCF2532  DSCF2546
DSCF2553

DSCF2510 Mobile

ภาพประกอบกิจกรรมทั้งหมด