โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล

      ปิดความเห็น บน โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมพัฒนาเอกสารการสอน และตำราเรียน

  • ด้วย สอศ. เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือและสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้มีการประชุมพัฒนาเอกสารการสอนและตำราเรียน ขึ้นในระหว่าง วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ในการนี้ นายสุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย