ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกษตรกรรม –          พืชศาสตร์ –          พืชไร่
–          สัตวศาสตร์ –          การผลิตสัตว์
–          ช่างกลเกษตร –          เครื่องจักรกลเกษตร
–          อุตสาหกรรมเกษตร –          อุตสาหกรรมเกษตร
ประมง –          เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ –          เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริหารธุรกิจ –          การบัญชี –          การบัญชี
–          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ –          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
–          การจัดการสำนักงาน –          การจัดการสำนักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว –          การโรงแรม –          การโรงแรม