งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 

  1. จัดวางระบบการควบคุมใช้เครื่องจักรกล การเบิกจ่ายเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา และการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  2. กำหนดคุณลักษณะเครื่องจักรกลที่จัดซื้อใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงทุกคร้งที่ดำเนินการ
  4. ผลิตอุปกรณ์ – วัสดุ ที่เอื้ออำนวยการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
  5. จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ และเครื่องจักรกล
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย