งานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

 

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการวิขาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. จัดทำแผนงานโครงการประจำปี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด
 3. เสนอโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ
 4. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่โรงเรียน ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยื่น
 5. ประเมินผลโครงการ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 6. การจัดกิจกรรมบูรณาการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนเข้ากับกิจกรรม อกท. หรือการจัดการเรียนการสอน
 7. ประสานงานกับแผนกวิชา และงานพัสดุกลางเพื่อจัดวิทยากร และนักศึกษาให้ความรู้และวิทยากรผู้ช่วย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนโครงการ
 8. สนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ดีขึ้น
 9. พัฒนาอาชีพให้นักเรียน ชุมชน มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน และอนาคต
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอก
 11. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏฺบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย