งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
  2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
  3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปได้ตามนโยบายคุณธรรมขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
  5. ส่งเสริมการศึกษา  นันทนาการ  และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
  6. ควบคุมและดำเนินการให้มีกิจกรรมหน้าเสาธง
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย