คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชนม์ คำแปล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นางสาวกรกช  อยู่รัมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  นายธิติศักดิ์ สันดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
  นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา