คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอดุลย์  ผิวผัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
  นางสาวกรกช  อยู่รัมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา