คณะผู้บริหาร

นายสิทธิชนม์ คำแปล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นางสาวกรกช  อยู่รัมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายธิติศักดิ์ สันดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
  นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา