คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นางสาวกรกช  อยู่รัมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสิริธร พรเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนรองฝ่ายวิชาการ
  นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา