คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายอดุลย์ ผิวผัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชาญชัย  พยัคฆกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 
นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา