คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอดุลย์ ผิวผัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวิริยะ  พัฒนาวิศิษฏ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
  นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา