คณะผู้บริหาร


นายวิทยา  พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์


นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอดุลย์ ผิวผัน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรชาติ กีรติตระกูล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ดร.ชูชีพ เหมือนพร้อม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา