งานฝึกอบรมระยะสั้น

 

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับแผนกวิชา ชุมชนภายนอก และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ชุมชน บุคคลทั่วไป และสถานประกอบการ
  3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ชุมชน บุคคลทั่วไป และสถานประกอบการ เป็นต้น
  4. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
  5. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ การประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
  6. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
  7. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย