ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ –          พืชศาสตร์

–          สัตวศาสตร์

–          ช่างเกษตร

–          อุตสาหกรรมเกษตร

–          ผลิตสัตว์น้ำ

พาณิชยกรรม –          การบัญชี

–          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

–          การบัญชี

–          คอมพิวเตอร์ธุรกิจ