งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

 

 1. ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝีกอบรมเกี่ยวกับการเรียน การสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และจักสรรทุนเพื่การศึกษา และประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียน  นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานกับหน่วยงานสถานประกอบการเพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรม
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 7. ดูแล บำรุงรักษา แบะรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 8. ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
 9. สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในภาคเอกชน และชุมชน
 10. วางแผนและดำเนินการเชิงรุกในการแนะแนวการศึกษากับเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำนักเรียนเข้าเรียนสายวิชาชีพ
 11. ประสานงานกับหน่วยงาน และสถานประกอบการในการจัดหางานให้นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา และการหางานทำระหว่างเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของสถานประกอบการ
 12. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย