ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557   ระบบทวิภาคี

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
เกษตรกรรม –          พืชศาสตร์ –          พืชไร่
–          สัตวศาสตร์ –          การผลิตสัตว์
–          ช่างกลเกษตร –          เครื่องจักรกลเกษตร
บริหารธุรกิจ –          การจัดการสำนักงาน –          การจัดการสำนักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว –          การโรงแรม –          การโรงแรม