งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
  2. จัดทำแปลงสาธิตขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย