งานควบคุมภายใน

 

  1. วางและรับผิดขอบการดำเนินการ จัดวางระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
  2. ตรวจติดตามมาตรการ การกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
  3. รายงานการปฏิบัติงานทุกๆ สิ้นปี หรือตามที่กำหนด
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย