Photos

กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย

Read More
กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย
News

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ

Read More
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ
News

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565
News

แบบฟอร์มประเมินรายวิชาภาคฤดูร้อน

Read More
แบบฟอร์มประเมินรายวิชาภาคฤดูร้อน
News

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

Read More
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตา
News

ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
News

ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
News

จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
News

การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
News

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วิทยาลัยเกษตและเทคโน...
Read More
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
News

ผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้อำนวยการวิทยา  พลศรี  และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช  อยู่รัมย์  ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)
News

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
News

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ
News

กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year
News

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42
News

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
Tender

ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News