News

ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
News

จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
News

การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
News

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วิทยาลัยเกษตและเทคโน...
Read More
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
News

ผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้อำนวยการวิทยา  พลศรี  และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช  อยู่รัมย์  ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)
News

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565
News

คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ
News

กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมวันคริสต์มาส เเละเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก Merry Christmas and Happy New Year
News

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42
News

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
Tender

ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
News

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
News

ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
Live

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
News

การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
News

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Read More
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News

21ธ.ค.

ผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
13ธ.ค.

การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →