News

ประกาศ กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
News

การเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
News

พิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
News

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ครั้งที่ 1
News

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
News

แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2
News

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
News

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2566
Photos

ประมวลภาพกิจกรรม อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประมวลภาพกิจกรรม อกท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44
News

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44
News

พิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
News

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันสักการะครูทัน พรหมมิทธิกุล และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ครบรอบ 93 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันสักการะครูทัน พรหมมิทธิกุล และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ ครบรอบ 93 ปี
News

การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับหน่วยเป็นระดับภาคและการคัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่น การคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกเลื่อนระดับหน่วยเป็นระดับภาคและการคัดเลือกสมาชิก อกท.ดีเด่น การคัดเลือกสมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566
News

ศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ศึกษาดูงานการทดสอบมาตรฐานช่างซ่อมแทรกเตอร์ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด
News

การประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการเตรียมรับการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการเตรียมรับการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่44
News

โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการบริจาคโลหิต “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives)”
News

นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
News

นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายธิติศักดิ์ สันดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช
News

นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ดำเนินงาน อกท.หน่วยบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูผู้ดำเนินงาน อกท.หน่วยบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกหน่วย อกท. ดีเด่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News

14ธ.ค.

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
07ธ.ค.

แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
05ธ.ค.

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
23พ.ย.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →