Photos

พิธีไหว้ครู และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีไหว้ครู และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2563
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
Jobs

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
News

ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ
News

ประกาศ เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
News

เผยแพร่งานวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

Read More
เผยแพร่งานวิจัย เรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
Photos

รูปพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
News

ประกาศ เปิดภาคเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เปิดภาคเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
News

นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News