Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
Jobs

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์
News

ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ และคณะ
News

ประกาศ เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
Photos

รูปพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
News

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดการพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
News

ประกาศ เปิดภาคเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เปิดภาคเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
News

นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
นักเรียน นักศึกษารายงานตัว และมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า)
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 รอบโควตา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 รอบโควตา
News

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และประเพณีเดินวิ่งขึ้นเขากระโดง ประจำปีการศึกษา 2562 พระพิรุณเกม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน และประเพณีเดินวิ่งขึ้นเขากระโดง ประจำปีการศึกษา 2562 พระพิรุณเกม
News

โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัมนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการอนุบาลลูกปลานิลเพื่อจำหน่าย การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรและที่เกี่ยวข้องในการพัมนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
News

การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
News

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
News

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
News

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
News

พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”
News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News