News

แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ แก้ 0, มส. (ภาคฤดูร้อน)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ แก้ 0, มส. (ภาคฤดูร้อน)
Photos

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Photos

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
News

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
News

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562
News

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 รอบโควตา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 รอบโควตา
News

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561
News

แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แบบฟอร์มการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
News

แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน

Read More
แบบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน
News

พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
News

“วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
“วันคนพิการสากลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2
News

วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3
News

การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การเลือกตั้งนายก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562
Photos

ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562
News

ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง
News

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
News

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}


News

14ก.พ.

ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ครบ 80% ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล…read more →

ข่าวการศึกษา