งานบุคลากร

 

  1. แนะนำ เผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  2. จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษาและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  3. ควบคุม  จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากร
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  5. ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี ของบุคลากรในสถานศึกษา
  6. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  7. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  8. จัดทำคำสั่งไปราชการอบรมสัมมนาหรืออบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย