งานเอกสารการพิมพ์

 

  1. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์
  2. จัดลำดับความสำคัญของหนังสือราชการ หรือเอกสารต่างๆที่จะพิมพ์ก่อนหลัง เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์
  3. ประสานงานให้การบริการหน่วยงานอื่นๆ ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์
  4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเอกสารการพิมพ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อกำหนดของสถานศึกษา
  5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย