ผู้บริหารตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหาร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

๑. นายทัน พรหมพิกุล ป.ม. ๒๔๗๓-๒๔๗๗
๒. นายกว่าง โรจนพันธ์ ป.ม. ๒๔๗๗-๒๔๘๑
๓. นายวิโรจน์ สุรัจวดี ป.ป.ก. ๒๔๘๑-๒๔๘๓
๔. นายสะเริง วัฒนสุข ป.ม. ๒๔๘๓-๒๔๘๓
๕. นายเหรียญ นิลเชษฐ์ ป.ป.ก. ๒๔๘๓-๒๔๙๒
๖. นายพิมล รอดชมพู ป.ม. ๒๔๙๒-๒๕๐๗
๗. ร.ท.ศรีโพธิ์ บุญประกอบ ก.ส.ม. ๒๕๐๘-๒๕๐๘
๘. นายสุทัศน์ วงศ์นรา พ.ม. ๒๕๐๗-๒๕๐๙
๙. นายสะอาด โพธิ์ปาน M.A ๒๕๐๙-๒๕๑๘
๑๐. นายคำแหง โยเหลา M.S.C. ๒๕๑๘-๒๕๑๙
๑๑. นายพจน์ พรหมบุตร M.A ๒๕๑๙-๒๕๓๓
๑๒. นายอาทร เปรมภิรักษ์ M.A ๒๕๓๓-๒๕๓๕
๑๓. นายพจน์ พรหมบุตร M.A ๒๕๓๕-๒๕๓๗
๑๔. นายธำรงค์ หาพิพัฒน์ วท.ม. ๒๕๓๗-๒๕๔๑
๑๕. ดร.สุรฉัตร สนทอง วท.ด ๒๕๔๑-๒๕๔๔
๑๖. นายธรรมชาติ คำตา คอ.ม. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
๑๗. ดร.สุรฉัตร สนทอง วท.ด. ๒๕๔๗-๒๕๕๐
๑๘. ดร.จำลอง วรรณโคตร วท.ด. ๒๕๕๐-๒๕๕๐
๑๙ นายสมศักดิ์ ชื่นใจ ศศ.ม. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
๒๐ นายพนม แพนแก้ว ค.อ.ม. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
๒๑. ดร.สุกล สุวรรณธาดา DODT ๒๕๕๕-๒๕๖๐
๒๒. นายวิทยา พลศรี ๒๕๖๐-ปัจจุบัน