งานทะเบียน

 

 1. จัดหาเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
 3. ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานศึกษา
 4. ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ถอนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบอย่างเป็นระบบ
 5. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา  เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษา
 6. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
 7. จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย
 8. รับผลการประเมินผลการเรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้ว บันทึกผลการเรียนในระเบียนแสดงผลการเรียน
 9. จัดทำหลักฐานผลทางการเรียน สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน   ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 10. รับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  การลาออก การพักการเรียน การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
 11. ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานผลของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานทะเบียน
 13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยงานทะเบียน
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย