งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาชีวศึกษา

 

  1. สร้างผู้ประกอบการใหม่และฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ
  2. เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เข้มแข็ง
  3. พัฒนานวัตกรรมและนำไปประกอบกิจการเชิงพาณิชย์
  4. เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ
  5. จัดทำผลิตภัณฑ์หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์
  6. เสริมสร้างผู้ประกอบการโดยใช้โครงการกองทุนตั้งตัวได้
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย