ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ปิดเรียนภายในตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
——————————————————————————————————-

Download (PDF, Unknown)