เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัส 30601-2002

      ปิดความเห็น บน เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัส 30601-2002

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัส 30601-2002
ในแผนการจัดการเรียนรู้วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัส 30601-2002
สำหรับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ ระดับชั้น ปวส. 2/1
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
———————————————————————————————————

Download (PDF, Unknown)