การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42

      ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนธันวาคม 2564
———————————————————————–

  • วันนี้ (13 ธ.ค. 64) นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 42 ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือนธันวาคม 2564
    – มอบหนังสือสำคัญให้กับตัวแทนสมาชิกเลื่อนระดับหน่วย สมาชิก อกท.ดีเด่น สมาชิกศิษย์เก่า อกท.ดีเด่น ตัวแทนคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
    – พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ดีเด่น
    ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์